Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Lịch giao hàng và mã giảm giá

Dear custmors / kính thưa khách hàng 

Here is our schedule for delivery in Hcmc. 

Dưới đây là lịch trình của chúng tôi để giao hàng trong Hcmc. 

Dist.7 Monday & Thursday (t2, t5) 6:30 ~ 9:30
Dist.2 & Binh Thanh Tuesday  (t3) 7:00 ~ 10:00
  Friday  (t6) 6:30 ~ 9:30
Dist.1 & Dist.3  Wednesday (t4) 6:30 ~ 9:30
Friday (t6) 8:00 ~ 11:00

 

Discount codes

Discount codes can be applied according to purchase amount and receiving at reception:

Mã giảm giá có thể được áp dụng theo số lượng mua và nhận tại quầy lễ tân:

 

Discount code: Discount (VND)  Condition required 
reception -10,000  Receiving at Reception 
600K (R600K) -10,000 (-20,000)

 over 600,000 VND ( in case of + Reception)

800K (R800K) -20,000 (-30,000) over 800,000 VND ( in case of + Reception)
1000K (R1000K) -30,000 (-40,000) over 1,000,000 VND ( in case of + Reception)
1200K (R1200K) -40,000 (-50,000) over 1,200,000 VND ( in case of + Reception)
1400K (R1400K) -50,000 (-60,000) over 1,400,000 VND ( in case of + Reception)
1600K (R1600K) -60,000 (-70,000) over 1,600,000 VND ( in case of + Reception)
1800K (R1800K) -70,000 (-80,000) over 1,800,000 VND ( in case of + Reception)
2000K (R2000K) -80,000 (-90,000) over 2,000,000 VND ( in case of + Reception)

 

 

 

How to apply : On shipping page, you can add "discount code" to get discount.

Cách đăng ký: Trên trang giao hàng, vui lòng thêm "mã giảm giá" để được giảm giá.

 

Delivery Fee / Phí giao hàng

For S size  ( 〜 190,000 VND ) : 50,000 VND

For M size ( 200,000 〜390,000 VND)  : 30,000 VND

For L size  (400,000 VND) : Free / Miễn phí

 

Thank you for your shopping!

 
If you have any quetion, please contact our delivery team:

Email: thiensinhfarmdelivery@gmail.com