Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Blog posts

Giao hàng cho quận 7? Delivery for disrict 7 ?


Bạn có 2 lựa chọn trong một tuần, Thứ Hai và Thứ Năm.

You have 2 options during a week, Monday and Thursday.

[Sản phẩm cho Thứ Hai / Products for Monday ]
Xin vui lòng bấm vào đây cho Thứ Hai
please click here for Monday

thời gian giao hàng /delivery time :6:30-10:00

[Sản phẩm cho Thứ Năm/ Products for Thursday ]
Xin vui lòng bấm vào đây cho Thứ Năm
please click here for Thursday

thời gian giao hàng /delivery time :6:30-10:00


Email to delivery support team

Giao hàng Quận 1 và 3/ Delivery for District 1 & 3 ?

Bạn có 2 lựa chọn trong một tuần, Thứ Tư và Thứ Sáu

You have 2 options during a week, Wednesday and Friday.

[Sản phẩm cho Thứ 4 / Products for Wednesday ]
Xin vui lòng bấm vào đây cho Thứ Tư
please click here for Wednesday

Thời gian giao hàng /delivery time: 6:10 - 10:30

[Sản phẩm cho Thứ Sáu/ Products for Friday]
Xin vui lòng bấm vào đây cho Thứ Sáu
please click here for Friday

Thời gian giao hàng /delivery time: 10:00- 13:30

Email to delivery support team

Giao hàng Quận 2, Bình Thạnh/ Delivery for District 2 & Binh Thanh?

Bạn có 2 lựa chọn trong một tuần, Thứ Ba và Thứ Sáu

You have 2 options during a week, Tuesday and Friday.

[Sản phẩm cho Thứ 3 / Products for Tuesday ]
Xin vui lòng bấm vào đây cho Thứ Ba
please click here for Tuesday

Thời gian giao hàng /delivery time: 6:10 - 11:30

[Sản phẩm cho Thứ Sáu/ Products for Friday]
Xin vui lòng bấm vào đây cho Thứ Sáu
please click here for Friday

Thời gian giao hàng /delivery time: 6:30- 9:30

Email to delivery support team

Hỗ trợ đăng ký tài khoản nhanh chóng!

Vui lòng gửi những thông tin sau

1. Họ và tên

2. Địa chỉ email

3. Số điện thoại có thể

4. Địa chỉ giao hàng

Tới: support@thiensinh.net

Email

Partners' info.

Trang trại Thiên Sinh được bắt đầu vào năm 2011 với mục đích trao đổi kỹ thuật nông nghiệp giữa Nhật Bản - Việt Nam và hướng đến sự phát triển nông nghiệp bền vững. Dựa vào sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các đối tác hướng tới một xã hội bền vững, chúng tôi tiếp tục sản xuất nông nghiệp phù hợp với khí hậu của Việt Nam, không phụ thuộc vào các chất hóa học, thuốc trừ sâu.

Delivery Service of 4Ps

LINE注文 はココをクリック下さい!

Partners' information