Đối với đơn hàng đầu tiên, hãy nhấp vào ĐÂY !, Hỗ trợ đăng ký tài khoản qua Email! support@thiensinh.net

Garden Support by Ha Nguyen

  • #002 pepper mint

  • #001 Cherry Tomato

    Basic condition for growing: Humidity :  less- mid    pot size :  medium Nutrient   How to start :     Irrigation: