Delivery Hotline : 0703993705 (Tel, Zalo)

Bộ sưu tập: Sea Fish

This is a quick-frozen pre-processed fish (quick frozen in a vacuum bag in the freshest state). 

-----------------------
Đây là cá được sơ chế cấp đông nhanh (cấp đông nhanh trong túi hút chân không ở trạng thái tươi nhất).

 

{{tính}} sản phẩm

Xin lỗi không có sản phẩm trong mục này